Onderwijs

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Regenboog Woudhuis is ook in beweging en wil graag een lerende organisatie zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen leren met hart, hoofd en handen. Daar blijkt al uit dat het draait om doen, denken en ook voelen. Soms moet er iets, soms kun je kiezen. Zo leer je verantwoordelijkheid nemen, omgaan met vrijheid en keuzes maken. Samen met u als ouder of verzorger blijven we op zoek naar wat uw kind in het onderwijs nodig heeft. Zo bouwen we aan een kleurrijke ontwikkeling, voor elk kind.

Waar staat ons onderwijs voor?

We leren met hart, hoofd en handen:

  • We geven gedifferentieerde instructie en verwerking aan de leerlingen van onze school
  • We werken met coöperatieve werkvormen om samenwerkend leren te bevorderen
  • We kiezen voor creativiteit in de breedste zin van het woord
  • We werken opbrengstgericht, volgens analyses en verklaringen. Dit zorgt voor verbetering van kwaliteit van ons onderwijs
  • We hebben hoge verwachtingen van elk kind en richten ons op de talenten van elk kind
  • We zetten ICT in als belangrijk onderwijsmiddel
  • Kinderen stellen eigen leerdoelen en werken daaraan
  • Kinderen zitten zoveel mogelijk met leeftijdgenoten in een groep

Zelfstandigheid

Door de hele school (van groep 1 tot en met ) is een doorgaande lijn ontwikkeld om kinderen zelfstandig te leren werken. Aan het eind van de basisschool zijn onze leerlingen in staat om een weektaak zelfstandig te plannen en te maken; dit is een extra steun voor het plannen en maken van huiswerk in het vervolgonderwijs. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen passend bij hun leeftijd. Samen met u als ouder leren we kinderen steeds meer eigenaar te zijn van hun ontwikkeling.

In de kleutergroepen werken we met planborden, waarop de taken van de kinderen overzichtelijk staan weergegeven.
In de middenbouw wordt er gewerkt met dagtaken en in de bovenbouw met weektaken. De weektaken worden ook gebruikt om aan te geven wat de extra werkzaamheden voor onze leerlingen zijn, die ze kunnen gaan uitvoeren als het reguliere 
werk af is. Er wordt bij ons op school dus dagelijks uitleg en instructie gegeven voor de vakgebieden die op ons lesrooster staan.

 

Coöperatieve werkvormen

Als school hebben wij gekozen om vormen van Coöperatief Leren in te voeren in ons onderwijs. Wij willen de leerlingen laten leren door ze met elkaar te laten samenwerken. Dit gebeurt op een gestructureerde manier zodat alle leerlingen er volop bij betrokken worden en er actief mee bezig zijn. Wij verwachten met coöperatieve werkvormen te bereiken, dat:

• leerlingen geconcentreerder en bewuster werken door de communicatie over en weer met elkaar. Als alle leerlingen actief zijn, levert dit hogere leerprestaties op;
• dankzij het werken in teams, de veiligheid in de groep toeneemt. En leerlingen die zich veilig voelen kunnen 
beter leren;
• leerlingen met veel plezier leren door de gevarieerde 
werkvormen;
• leerlingen uitgerust worden voor een samenleving waarin 
ze zelfstandig en in teamverband moeten werken en leven.

Schoolondersteuningsplan (SOP)

Hier vindt u het schoolondersteuningsplan:

 

Download