Passend onderwijs

In 'de Regenboogwijk' hebben leerkrachten, ouders en kinderen elkaar nodig. Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is tussen ouders - kind - school. De onderwijsbehoefte van uw kind staat centraal.

Bij kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat, hebben we in overleg met u contact met de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband. Sommige kinderen kunnen meer leerstof aan, zijn worden extra uitgedaagd in de groep, binnen de plusgroep of de plusklas.

It takes a whole village to raise a child

Plusgroep

De plusbegeleiding op de Regenboog bestaat uit het aanbieden van extra uitdagende en verdiepende opdrachten in de klas en één uur per week onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen buiten de klas in de plusgroep. In de plusgroep werken de leerlingen vaak projectmatig. Er zijn twee leerkrachten die deze plusgroep begeleiden.

Talentontwikkeling

We geloven in de talenten van alle kinderen. We werken met kunst- en cultuurspecialisten en met specialisten muziek, drama, toneel en sport. De talenten van alle kinderen worden in de komende jaren onder leiding van deze specialisten steeds meer zichtbaar. Ook de natuurlijke omgeving krijgt steeds meer aandacht. We hebben hierbij een samenwerking met verschillende educatieve partners.

 

Kanjerschool

We accepteren elkaar zoals we zijn. We oefenen vertrouwen en omgaan met elkaar met behulp van de Kanjermethode. Alle leerkrachten hebben hiervoor het vereiste certificaat behaald. PCBO De Regenboog mag zich dan ook Kanjerschool noemen. We leren kinderen met elkaar en met volwassenen leren om te gaan. Op onze school accepteren we pestgedrag niet.
We werken volgens het anti-pestprotocol en kiezen voor een specifieke kanjeraanpak.

Bekijk het antipestprotocol